Shanghai Bulgari Residence

Shanghai Bulgari Residence

中国,上海

精选Blink产品系列

Photo credit to Zhu Hai